Slova Anny Maclové

Vážení a milí,

děkuji vám, že držíte v rukou tuto brožuru a necháte se jí vést letošní dobou adventní až do Štědrého dne.

V průběhu Adventu se připravujeme na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Neznám mnoho lidí, kteří se na ně netěší. Obvykle jsou to lidé vnitřně strádající, osamělí, opuštění. Ale také jim je určena ta radostná zvěst, všichni bez rozdílu jsme zváni do Betléma k jesličkám.

Bůh, který je LÁSKA, nám sesílá na svět svého Syna v podobě malého Dítěte a nabízí nám příležitost přijmout lásku do svého srdce, učit se lásce a v ní růst, lásku zakoušet a ji sdílet. Na naší životní cestě nás nenechává samotné, ale jako laskavý Otec se stará a nabízí nám přítomnost svého Syna Ježíše Krista, jehož následováním smíme zakoušet smysl své existence, vnímat naději a radost z toho, že nás má nekonečně rád a v závěru spočinout v Jeho láskyplné náruči.

Kdo otevře své srdce a přijme tuto Boží lásku, má v úctě sebe i bližního svého, má potřebu lásku sdílet a rozdávat v drobných skutcích každý den, vidí kolem sebe nejenom své blízké, ale vnímá také ty, kteří nikoho nemají, jsou bezradní, žijí na ulici či zavřeni ve svém bytě bez kontaktu s okolím, jsou nemocní, potřebují pomoc. Boží láska proměňuje také celou komunitu. Církev usiluje o šíření zvěsti o Bohu skrze Slovo a svátosti, ale také skrze službu zejména lidem trpícím, ohroženým a žijícím na okraji společnosti.

Církev uplatňuje toto své poslání již od svého zrodu skrze různé struktury. V tomto období si připomínáme století organizovaného charitního díla na území naší republiky a 30. výročí založení Diecézní katolické charity Hradec Králové a některých farních či oblastní charit v naší diecézi, které navázaly na rozmach Charity zejména v meziválečném období, která byla později v dobách komunismu spíš trpěna a značně ochromena.

Právě při této příležitosti jsme oslovili ty, kteří v Charitě v naší diecézi pracují jako zaměstnanci nebo dobrovolníci, případně nás duchovně provázejí. Přijměte proto úvahy těch, kteří zareagovali a nabídli své reflexe na zadané čtení.

Zvu vás tedy na cestu k Jesličkám spolu s těmi, kteří se různým způsobem podílejí na šíření zvěsti o tom, že BŮH JE LÁSKA praktickými skutky – dochází k nemocným, radí bezradným, koordinují provoz organizace či řídí charitní zařízení, dělí se o svůj volný čas s potřebnými.

Pojďme spolu do Betléma, přivítejme Božího Syna – malé Jezulátko a po Novém roce se vydejme spolu s králi přát všem lidem štěstí, zdraví, pokoj, usilujme o to, aby vánoční mysterium lásky odezněním svátků nevyprchalo, ale žili jsme ho všichni dál a každý den tam, kde zrovna jsme.

Anna Maclová